چرخه نیتروژن

در اکواپونیک عناصر غذایی موجود در اب ماهی به عنوان کود در بستر بدون خاک گیاهان مصرف می شود. این عمل برای ماهی نیز سود دارد چون بر اثر تجزیه بقایای گیاهان و میکرو ارگانیسم هایی که در بستر استخر تجمع یافته،ممکن است مواد سمی تولید شود،در حالیکه اگر این پساب برای گیاهان مصرف شود  میتواند به عنوان کود مورد استفاده گیاه قرار بگیرد،به عبارت دیگر بستر کشت مانند یک بیوفیلتر عمل میکند،در این میان باکتریهای موجود در بستر کشت نقش مهمی را در چرخه عناصر دارند،که بدون وجود ان سیستم درست عمل نخواهد کرد.

عضویت در خبرنامه ایمیلی
آب و آفتاب

مجری طرح آکواپونیک در ایران

آدرس


مازندران، بابل

شبکه های اجتماعی